Select your language

Estonian Entertainers Association

Statutes of the Estonian Entertainment Association

1. Üldsätted.
1.1. Nimi.
Mittetulundusühingu nimi on Eesti Meelelahutajate Liit.
1.2. Asukoht.
Mittetulundusühingu Eesti Meelelahutajate Liit asukoht on Eesti Vabariik.
1.3. Staatus.
Mittetulundusühing Eesti Meelelahutajate Liit on poliitiliselt sõltumatu mittetulunduslik eraõiguslik juriidiline isik. Mittetulundusühing Eesti Meelelahutajate Liit juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, asutamislepingu otsustest ning oma põhikirjast.
1.4. Majandusaasta.
Mittetulundusühingu Eesti Meelelahutajate Liit majandusaasta on 1.jaanuarist 31. detsembrini.

2. Mittetulundusühingu Eesti Meelelahutajate Liit eesmärk.
Mittetulundusühingu Eesti Meelelahutajate Liit eesmärkideks on:

1) korrastada ja arendada Eesti meelelahutusturgu;
2) propageerida, talletada ja aidata kaasa Eesti rahva- ja peretraditsioonide säilitamisele;
3) kaitsta Eesti meelelahutajate huve riigi, omavalitsusasutuste, teiste organisatsioonide ning isikutega suhtlemisel;
4) töötada välja ja kehtestada meelelahutuserialade kutsestandardid ning luua koostöös riigi ja omavalitsustega erialase õppe ja täiendõppe võimalused.

3. Mittetulundusühingu Eesti Meelelahutajate Liit tegevuse põhimõtted.
3.1. Mittetulundusühingu Eesti Meelelahutajate Liit tegevuse põhimõteteks on:
1) liikmete hääleõiguse võrdsus;
2) liikmelisuse vabatahtlikkus ja mitteüleantavus;
3) liikmete ainult põhikirjast tulenevad kohustused ühingu ees;
4) liikmete õigus avalduse alusel ühingust välja astuda;
5) liikmete vahel mittejaotatava vara ja kapitali olemasolu.
3.2. Mittetulundusühing Eesti Meelelahutajate Liit võib omada vara, oma sümboolikat ja pitsatit.
3.3. Mittetulundusühing Eesti Meelelahutajate Liit vastutab oma kohustuste täitmisel kogu oma varaga. Ühingu liige vastutab oma ühingu kohustuste täitmise eest varalise osaluse piires.
3.4 Mittetulundusühingul Eesti Meelelahutajate Liit on iseseisev bilanss. Ühingu vara ja vahendid moodustuvad liikmemaksudest, annetusest ja Ühingu tegevusest saadud vahenditest.
3.5. Mittetulundusühing Eesti Meelelahutajate Liit on asutatud määramata ajaks.

4. Liikmeskond.
4.1. Asutajaliige.
Mittetulundusühingu Eesti Meelelahutajate Liit asutajaliikmed on asutamislepingu sõlminud isikud, kes võtsid vastu käesoleva põhikirja.
4.2. Mittetulundusühingu Eesti Meelelahutajate Liit liige.
Mittetulundusühingu Eesti Meelelahutajate Liit liikmeteks võivad astuda kõik Eesti meelelahutusvaldkonnas tegutsevad, õppivad või õpetavad füüsilised isikud, kes tunnistavad ühingu eesmärki ja põhikirja ning lähtuvad sellest oma tegevuses. Liitu astumiseks on vajalik kolme liidu liikme soovitus.
4.3. Mittetulundusühingu Eesti Meelelahutajate Liit liikmemaks.
Mittetulundusühingu Eesti Meelelahutajate Liit liikmete sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse määrab üldkoosolek.
4.4. Mittetulundusühingu Eesti Meelelahutajate Liit liikmete õigused ja kohustused.
Mittetulundusühingu Eesti Meelelahutajate Liit liikmetel on õigus:
1) osaleda mittetulundusühingu Eesti Meelelahutajate Liit poolt korraldatavatel üritustel;
2) esitada juhatusele ja osakondadele ettepanekuid ja arupärimisi mittetulundusühingu Eesti Meelelahutajate Liit tegevust puudutavates küsimustes;
3) valida ja olla valitud mittetulundusühingu Eesti Meelelahutajate Liit organitesse;
4) algatada kooskõlastatult mittetulundusühingu Eesti Meelelahutajate Liit juhatusega ühingu programme. Programm on konkreetne tegevuskava, millega aidatakse kaasa mittetulundusühingu Eesti Meelelahutajate Liit põhikirjaliste eesmärkide saavutamisele;
5) taotleda mõjuval põhjusel juhatuselt liikmemaksu tähtaja pikendust või liikmemaksu tasumisest vabastamist.

Mittetulundusühingu Eesti Meelelahutajate Liit liikmetel on kohustus:
1) täita ühingu põhikirja ja pidada kinni sisekorrareeglitest;
2) aidata kaasa Ühingu otsuste täitmisele;
3) pidada oma tegevuses kinni meelelahutuse heast tavast;
4) maksta liikmemaksu üldkoosoleku kehtestatud korras;

4.5. Liikmeks vastuvõtmine.
Mittetulundusühingu Eesti Meelelahutajate Liit liikmeks soovija peab esitama kirjaliku avalduse juhatusele, kes hiljemalt ühe kuu jooksul arvates avalduse saamisest teatab vastuvõtmisest või sellest keeldumisest.
4.6. Väljaastumine ja väljaarvamine.
Kõik mittetulundusühingu Eesti Meelelahutajate Liit liikmed võivad mittetulundusühingust välja astuda kirjaliku avalduse alusel, mis tuleb esitada juhatusele. Juhatus teeb otsuse hiljemalt ühe kuu jooksul arvates avalduse saamisest.
Juhatus võib mittetulundusühingust Eesti Meelelahutajate Liit välja arvata liikme:
1) kelle tegevust ta hindab vastukäivaks põhikirjale ja hea tava reeglitele;
2) kes kahjustab mittetulundusühingu Eesti Meelelahutajate Liit mainet;
3) kes ei ole mõjuva põhjusteta tasunud liikmemaksu.
Juhatus teatab ühe nädala jooksul kirjalikult väljaarvatule sellekohasest otsusest.

5. Juhtimine.
5.1. Korraline üldkoosolek.
Mittetulundusühingu Eesti Meelelahutajate Liit kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek, mille kutsub kokku juhatus, teatades mittetulundusühingu liikmetele üldkoosoleku toimumisest ja päevakorrast hiljemalt üks kuu enne üldkoosoleku toimumispäeva. Mittetulundusühingu korraline üldkoosolek peetakse üks kord kalendriaasta jooksul.
Üldkoosolek:
1) valib kuni kolmeks aastaks juhatuse;
2) teostab järelevalvet teiste organite tegevuse üle. Selle ülesande täitmiseks võib üldkoosolek määrata revisjoni või audiitorkontrolli, kellel on õigus osa võtta juhatuse koosolekutest;
3) otsustab liitumis- ja aastamaksu;
4) kuulab juhatuse ja/või revisjoni (audiitorkontrolli) aruanded;
5) kinnitab juhatuse aruande eelmisel tegevusaastal tehtust ja jooksva majandusaasta eelarve;
6) otsustab põhikirja või eesmärgi muutmise;
7) kinnitab tegevusprogrammid;
8 ) kinnitab meelelahutuse hea tava;
9) otsustab mittetulundusühingu Eesti Meelelahutajate Liit tegevuse lõpetamise;
10) otsustab juhatuse liikmete tasustamise.

5.2. Erakorraline üldkoosolek.
Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku, kui juhatus leiab selle vajaliku olevat või vähemalt 1/10 mittetulundusühingu liikmetest palub seda põhjendatult kirjalikus vormis juhatusel teha. Erakorraline üldkoosolek tuleb läbi viia ühe kuu jooksul peale sellekohase avalduse esitamist.
5.3. Ettepanekud üldkoosoleku päevakorrale.
Vähemalt 1/5 mittetulundusühingu liikmetest või vähemalt kuus mittetulundusühingu liiget, kui mittetulundusühingul on alla 30 liikme, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist päevakorda. Iga täiendava küsimuse kohta tuleb esitada põhjendus.
Liikmed võivad nimetatud õigust enne üldkoosolekut kasutada mitte hiljem kui kolm päeva pärast üldkoosoleku kokkukutsumisest teatamist.
5.4. Hääleõigus.
Mittetulundusühingu Eesti Meelelahutajate Liit üldkoosolekust võivad osa võtta kõik hääleõigusega liikmed. Igal hääleõiguslikul isikul on ainult üks hääl.

5.5. Hääletamine.
Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekus osalenud mittetulundusühingu liikmetest või nende esindajatest. Volitada saab vaid teist mittetulundusühingu liiget. Juhtudel, mille kohta pole sätestatud teisiti, loetakse üldkoosoleku otsused vastuvõetuks lihthäälteenamusega. Erandiks on valimised, mil tuleb läbi viia uus hääletus võrdselt hääli saanud kandidaatide vahel. Kui keegi hääleõiguslikest kohalviibijatest seda nõuab, tuleb hääletamine läbi viia salaja.6. Juhatus.
6.1. Juhatuse pädevus.
Juhatus on üldkoosolekute vahelisel ajal pädev kõigis küsimustes, mis ei ole antud seaduse või käesoleva põhikirja kohaselt üldkoosoleku pädevusse.
Juhatus:
1) viib ellu üldkoosoleku otsuseid;
2) korraldab liikmemaksu kogumise;
3) võib tööle võtta vajalike isikuid, kelle tegevus määratakse vastava juhendiga ja kes on aruandekohustuslikud juhatuse ees;
4) valmistab üldkoosolekule ette lõppenud majandusaasta aruande ja jooksva tegevuse majandusaasta eelarve;
5) kehtestab mittetulundusühingu sisekorrareeglid;
6) valmistab vajadusel üldkoosolekule muutmiseks ja kinnitamiseks meelelahutuse hea tava;
7) esitab revidendile üks kuu enne korralise üldkoosoleku toimumist tegevuse aruande ja muud revideerimisega seotud dokumendid;
8 ) teatab juhatuse koosoleku toimumisest revisjonikomisjonile.

6.2. Juhatuse valimine.
Mittetulundusühingu üldkoosolek valib ühingu liikmete seast kuni kolmeks (3) aastaks kolme (3) kuni seitsme(7)liikmelise juhatuse, kes valib enda hulgast juhatuse esimehe. Juhatuse esimees esitab korralisel üldkoosolekul aruande juhatuse tegevusest.

6.3. Juhatuse koosolek.
Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees või vähemalt 1/3 juhatuse liikmeist. Juhatuse koosoleku toimumisest teatatakse juhatuse liikmetele kirjalikult vähemalt üks nädal enne selle toimumist. Juhatuse korralised koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kvartalis. Juhatus on otsustusvõimeline kui kohal on 2/3 juhatuse liikmeist ja nende hulgas ka juhatuse esimees või tema poolt volitatud juhatuse liige. Juhatuse koosolek võib toimuda ka interneti vahendusel konverentsi põhimõttel. Otsus allkirjastaks isiklikult või digitaalselt juhatuse liikmete poolt. Otsused võetakse vastu juhatuse liikmete häälteenamusega. Juhatuse kokkukutsujal on õigus omal äranägemisel paluda koosolekust osa võtma sõnaõigusega vajalikke asjatundjaid konsultantide või ekspertidena ning mittetulundusühingu Eesti Meelelahutajate Liit liikmeid.
6.4. Juhatuse liikme esindusõigus.
Mittetulundusühingu Eesti Meelelahutajate Liit nimel on allkirja- ja esindusõigus kõigil juhatuse liikmetel.

7. Osakonnad.
7.1 Ühingu paremaks toimimiseks loob juhatus vajadusel valdkondade programmide täitmiseks ja juhtimiseks osakonnad. Osakonnad ei ole juriidilised isikud.
7.2 Osakondade pädevuses on Ühingu projektide ja eesmärkide rakendamine.

8. Põhikirja muutmine ja tegevuse lõpetamine.
8.1. Põhikirja muutmine ja täiendamine.
Ettepanek põhikirja muutmise ja täiendamise kohta tuleb esitada kirjalikult juhatusele. Viimane valmistab selle ette läbivaatamiseks järgmisel mittetulundusühingu üldkoosolekul. Põhikirja tohib muuta ainult juhul, kui etteteatatud üldkoosoleku päevakorras on ette nähtud põhikirja paranduste sisseviimine või täiendamine.
8.2. Tegevuse lõpetamine.
Otsus mittetulundusühingu Eesti Meelelahutajate Liit tegevuse lõpetamisest võetakse vastu üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmete vähemalt 2/3 poolhäälte korral.
8.3. Varade jaotamine.
Peale tegevuse lõpetamise otsuse vastuvõtmist moodustab üldkoosolek likvideerimiskomisjoni. Viimane teostab mittetulundusühingu Eesti Meelelahutajate Liit varade revisjoni ja korraldab võlausaldajate nõuete rahuldamise ning jaotab järelejäänud vara vastavalt üldkoosoleku otsusele.

9. Lõppsätted.
9.1 Mittetulundusühing Eesti Meelelahutajate Liit kuulub kandmisele Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste registrisse.
Käesolevas põhikirjas reguleerimata küsimused lahendatakse vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

Eesti Meelelahutajate Liit

Reg. Code: 80335341

Bank: LHV - IBAN: EE107700771001550820